Zaloguj

Wyszukiwarka produktów

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego MED-LIFE

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.med-life.pl, przez Med-Life Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000548654, NIP: 9562311046, REGON: 361247784.

§ 1
Definicje


Przez użyte w niniejszy dokumencie sformułowania rozumie się:


1. Cashback - jeden z rodzajów Nagrody Premiowej, stanowiącej nagrodę w organizowanej przez Usługodawcę akcji promocyjnej, będącej formą sprzedaży premiowej Towarów Usługodawcy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Usługodawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie MED-LIFE, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
5. Informacja handlowa - każda forma informacji przeznaczona do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy.
6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie MED-LIFE.
7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu MED-LIFE w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy o świadczenia usługi drogą elektroniczną - Prowadzenie Konta Klienta.
9. ID - indywidualne oznaczenie Klienta, ustalone przez system przy Rejestracji, składające się z ciągu znaków cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie MED-LIFE.
10. Nagroda Premiowa - nagroda za dokonywanie zamówień w Sklepie MED-LIFE przez zarejestrowanego Klienta.
11. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu MED-LIFE.
12. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu MED-LIFE.
14. Sklep Internetowy (Sklep MED-LIFE) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.med-life.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
15. System informatyczny (System MED-LIFE) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
16. Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie MED-LIFE, których dotyczy umowa sprzedaży, znajdujące się w ofercie Usługodawcy.
17. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,
z wykorzystaniem serwisu internetowego – Sklepu MED-LIFE.
19. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem MED-LIFE w związku z charakterem i formą dystrybucji/sprzedaży Towarów w związku z uczestnictwem w Klubie MED-LIFE.
20. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu MED-LIFE na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - Med-Life Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000548654, NIP: 9562311046, REGON: 361247784, e-mail: bok@med-life.pl, tel.: +48 56 623-39-43.
21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2
Warunki korzystania z usługi


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego – Sklepu MED-LIFE, dostępnego pod adresem www.med-life.pl.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie MED-LIFE jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep MED-LIFE prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Koszty środka porozumiewania się, jakim jest sieć publiczna Internet, ponosi Usługodawca i Klient w swoim własnym zakresie. W przypadku kontaktu telefonicznego Klienta z Usługodawcą, koszty środka porozumiewania w takim zakresie ponosi Klient zgodnie z taryfą operatora sieci telekomunikacyjnej.
4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie MED-LIFE są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami niezbędnych aplikacji Javascript,
b. minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 1024 pikseli.
6. Korzystając ze Sklepu MED-LIFE zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
7. Wszelkie prawa do Sklepu MED-LIFE, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do
Med-Life Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Med-Life Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
8. Sklep MED-LIFE stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu MED-LIFE na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Szczegóły wykorzystywania plików Cookies przez Sklep MED-LIFE znajdują się w dokumencie Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu MED-LIFE.

§ 3
Zasady zawierania umów


1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie MED-LIFE oraz w celu korzystania z usług dodatkowych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu MED-LIFE, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta w Systemie MED-LIFE.
2. W celu utworzenia Konta Klienta w Systemie MED-LIFE, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
3. Rejestracja jest konieczna również do złożenia zamówienia w Sklepie MED-LIFE.
4. W celu Rejestracji, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
5. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło do Konta Klienta. ID Klienta jest nadawane automatycznie przez System MED-LIFE. ID do konta może być również e-mail Klienta podany przy rejestracji.
6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się
z Regulaminem oraz akceptację jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz przesłania mu informacji handlowej przez Usługodawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta w Systemie MED-LIFE. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta, które może zostać przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. W przypadku udziału w Klubie MED-LIFE w zakresie rezygnacji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Klubu MED-LIFE .
10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie usługi Prowadzenia Konta drogą elektroniczną natomiast Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian oraz aktualizacji podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4
Zasady wykonywania umów


1. Zamówienia są przyjmowane z użyciem strony Sklepu MED-LIFE. Usługodawca dopuszcza możliwość składania zamówienia również z wykorzystaniem innych środków komunikacji w zakresie których odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu MED-LIFE można składać w formule 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu
i adres e-mail.
4. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne lub niewłaściwe, Usługodawca skontaktuje się
z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie jest możliwy Usługodawca posiada prawo do anulowania Zamówienia.
5. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostaje dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta w procesie rejestracji adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur VAT w formie elektronicznej.
6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony sklepu MED-LIFE, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do Koszyka" przy Towarze, prezentowanym na Stronie Sklepu MED-LIFE . Klient po skompletowaniu całości zamówienia, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Sklepu MED-LIFE przycisk „Zamawiam”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
7. Złożenie Zamówienia opisanego w ust. 6 stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez System MED-LIFE w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać ID i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on niezwłocznie automatyczną odpowiedź ze Sklepu MED-LIFE potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Odpowiedź potwierdzająca otrzymanie Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub udostępniające potwierdzenie na indywidualnym Koncie Klienta w systemie.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą albo wyboru zapłaty przy odbiorze.

§ 5
Płatności


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu MED-LIFE są cenami brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, podanymi w walucie Złoty (PLN). Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
2. Informacje zawarte na Stronie Sklepu MED-LIFE nie stanowią oferty Usługodawcy, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
b. płatność kartą lub przelewem bankowym online poprzez zewnętrzny system płatności Usługodawcy, obsługiwany przez zewnętrzną firmę - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu płatności o dokonaniu wymaganej płatności przez Klienta,
c. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
d. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy z opcją odbioru osobistego w siedzibie - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w siedzibie, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy,
4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 2 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty za Towar.
5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4, Usługodawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
6. W celu promocji oferty Usługodawcy, a w szczególności Towarów prezentowanych w Sklepie MED-LIFE, oraz zachęcenia Klientów do jak najczęstszego dokonywania zamówień w Sklepie MED-LIFE Usługodawca może prowadzić akcję promocyjną Cashback.
7. Wartość Cashback będzie ustalana przez Usługodawcę i będzie naliczana za zamówienia zrealizowane przez zarejestrowanego Klienta w Sklepie MED-LIFE. Wartość uzyskanego Cashback za poszczególne zamówienia może być sumowana.
8. Po zatwierdzeniu przez Usługodawcę zamówienia uzyskany przez Klienta Cashback jest automatycznie zapisywany na koncie Klienta w Systemie MED-LIFE. Wartość, którą Klient uzyska na swoim koncie może wykorzystać jako rabat na kolejne zamówienia.
9. Usługodawca nie ustala minimalnych oraz maksymalnych limitów wartości Cashback.
10. Cashback stanowi nagrodę uzyskaną w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
11. W przypadku braku realizacji zamówienia przed uznaniem Cashback na koncie Klienta, Konto Klienta nie będzie zasilone wartością Cashback.
12. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 Regulaminu lub skorzystania z prawa rękojmi (zgodnie z § 8 Regulaminu) wartość Cashback znajdująca się na Koncie Klienta zostanie pomniejszone o wartość Cashback zamówienia, którego dotyczy procedura odstąpienia lub skorzystania z prawa rękojmi.

§ 6
Dostawa


1. Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium kraju pochodzenia Klienta.
2. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy z Klientem bez wad
o charakterze fizycznym lub prawnym.
3. Usługodawca zamieszcza na Stronie Sklepu MED-LIFE informację o terminie potrzebnym do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu MED-LIFE. Podany termin jest orientacyjnym czasem dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć okres zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu. Jeżeli jednak Towar nie zostanie dostarczony w terminie 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty, a Klient nie umawiał się indywidualnie z Usługodawcą na dłuższy termin dostarczenia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
5. Zamówione przez Klienta Towary są dostarczane za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany
w formularzu zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub na Konto Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę.
7. Zaleca się, aby Klient zbadał doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
8. Usługodawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą nabyte i dostarczane Towary.
9. W sytuacji zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu MED-LIFE, Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub z użyciem Konta Klienta, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7
Odstąpienie od Umowy


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, może bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru odstąpić od Umowy.
2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili przejścia Towaru w posiadanie Klienta.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Sklepu MED-LIFE - Formularz odstąpienia lub złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy.
5. Aby zachować termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Usługodawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym w przypadku, gdy ma to zastosowanie koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta w zakresie odstąpieniu od Umowy.
7. Usługodawca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 6, przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie za Towar, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem że Klient nie poniesie żadnych kosztów
w związku z takim zwrotem.
8. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania od Klienta Towaru lub okazania przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.
11. W wypadku odstąpienia Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem
w odniesieniu do umów w których przedmiotem jest m.in.:
a. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. rzecz która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
d. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 8
Rękojmia


1. Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Klient powinien:
a. odesłać Towar korzystając z usług operatora pocztowego wskazanego w formularzu zwrotu, o ile jest to możliwe w opakowaniu producenta, w którym przesyłka została doręczona, pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy nagrody dołączonym do przesyłki,
b. opisać wadę, uszkodzenie bądź niezgodność z zamówieniem,
c. wskazać zakres żądania (naprawa, usunięcie wady albo wymiana Towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy).
3. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.
4. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Usługodawca. Klient, który wykonuje uprawnienia
z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.
6. W przypadku, gdy Towar nie utracił terminu przydatności do użycia oraz nie był używany Klient ma prawo poinformować Usługodawcę o wadliwości, uszkodzeniu lub niezgodności Towaru
z zamówieniem w odpowiednim terminie.
7. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
8. Usługodawca rozpozna reklamację Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. W przypadku jej uznania dokona wymiany lub naprawy oraz odeśle ją na swój koszt, na adres Klienta. W przypadku nieuznania reklamacji Usługodawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Towar będący przedmiotem reklamacji.
9. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Towaru nie może być dokonana niezwłocznie bądź wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami, Klient zostanie przez Usługodawcę o tym fakcie poinformowany. Wobec informacji określonej w zdaniu poprzednim Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub do żądania obniżeniu ceny.
10. W przypadku żądania obniżenia ceny oraz uznaniu reklamacji, Usługodawca w terminie do 14 (czternastu) dni zwróci Klientowi odpowiednią kwotę płatności.
11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione Towary wtedy, gdy gwarancji na nie udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymuje wraz z Towarem objętym gwarancją.
12. W przypadku pytań lub skarg, Klient może skontaktować się z Usługodawcą elektronicznie, telefonicznie lub listownie na adres: Med-Life Sp. z o.o., ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń, e-mail: bok@med-life.pl, tel.: +48 56 623 39 43, +48 883 060 141. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne na stronie Sklepu MED-LIFE w zakładce „Kontakt”.
13. Ustawienia niektórych serwerów obsługujących konta poczty elektronicznej, takich jak Hotmail.com, czy też Outlook.com mogą uniemożliwić Usługodawcy przesłanie odpowiedzi ze względu na ustawienia konta poczty elektronicznej Klienta. W przypadku nieotrzymania przez Klienta odpowiedzi w terminie 14 dni, zaleca się, aby Klient wysłał wiadomość elektroniczną ponownie
z innego adresu poczty elektronicznej.

§ 9
Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
a. Prowadzenie Konta Klienta
b. Formularz kontaktowy
c. Newsletter.
2. Usługi wskazane w ust. 1 są świadczona w formule 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Usługodawca ma prawo możliwości wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zasad zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach znajdujących się w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy wyrazili w formularzu rejestracyjnym zgody na subskrypcję. Informacja Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest jedynie po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu MED-LIFE, umożliwiającego Klientowi modyfikacje jego danych, które podał podczas Rejestracji oraz umożliwia śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Klienta.
8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku:
a. działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów,
b. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Zablokowanie Konta Klienta może mieć miejsce także wtedy, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności w przypadku przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Sklepu MED-LIFE.
10. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych powyżej przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług drogą elektroniczną na adres poczty e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
11. W przypadku wyrażenia przez Klienta woli uczestnictwa w Klubie MED-LIFE, Usługodawca może świadczyć z wykorzystaniem Konta Klienta inne dodatkowe usługi, których świadczenie jest uregulowane w Regulaminie Klubu MED-LIFE.

§ 10
Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych gromadzonych z użyciem formularza rejestracyjnego jest Med-Life Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000548654, NIP: 9562311046, REGON: 361247784. Gromadzenie i przetwarzanie danych prowadzone jest w celu realizacji zamówień oraz świadczenia przez Usługodawcę jako sprzedawcy Towarów usług drogą elektroniczną.
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta oraz ewentualne świadczenie usług dodatkowych.
3. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Usługodawca może jednak odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta w odpowiednim zakresie.
4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę gromadzonych danych osobowych.
5. Dla celów rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie przez Klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej danych osobowych, obejmujących: kod rejestracji, ID, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub pobytu z kodem pocztowym, adres korespondencyjny, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejscowość, kraj, region.
6. Dla celów rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie przez Klienta prowadzącego działalności gospodarczą danych obejmujących: kod rejestracji, ID, forma prawna, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer Regon, numer KRS, adres siedziby, adres korespondencyjny, miejscowość, kraj, region.
7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Klubu MED-LIFE oraz otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej.
8. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania oraz żądania ich usunięcia.
9. Klient zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o każdej zmianie dotyczących go danych,
w szczególności takich jak: miejsce zamieszkania, nazwisko, adres e-mail.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.
11. W związku z realizacją celu i założeń sprzedaży Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm oraz dystrybutorów. W związku z tym dane Klienta mogą zostać przekazane
w niezbędnym zakresie w celu wykonania usługi. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania.
12. Wobec prowadzonej metody dystrybucji Towarów, Klient polecony zgodnie z postanowieniami Regulaminu Klubu MED-LIFE w niezbędnym zakresie wyrazi zgodę na udostępnienie danych Partnerowi Administratora, który polecił Klientowi Towary Administratora.
13. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności podmiotowi świadczonemu płatności na rzecz Usługodawcy.

§ 11
Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Klient oraz Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień wskazanych poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
4. W przypadku korzystania przez Klienta z usług dodatkowych Klubu MED-LIFE,
w zakresie rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Klubu MED-LIFE.


§ 12
Postanowienia końcowe


1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo kraju pochodzenia Klienta.
3. Usługodawca posiada prawo do zmiany regulaminu o których Klient zostanie poinformowany.
4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu MED-LIFE, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie MED-LIFE nie będą możliwe.
5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązujące w Polsce, w szczególności przepisy w zakresie praw konsumentów.

Data opublikowania Regulaminu: 01 marca 2016 r.Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

_______________(miejscowość), data ____________


Med-Life Sp. z o.o.
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6
87-100 Toruń
bok@med-life.pl
www.med-life.pl


Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Sklepu MED-LIFE)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących towarów:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy (data odbioru): __________________________
Imię i nazwisko: __________________________
ID Klienta (lub e-mail) __________________________
Adres: __________________________
__________________________


__________________________ __________________________
Miejscowość, data Podpis KlientaZałącznik nr 2 – formularz o skorzystaniu z rękojmi


_______________(miejscowość), data ____________


Med-Life Sp. z o.o.
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 6
87-100 Toruń
bok@med-life.pl
www.med-life.pl

Oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci skorzystania z rękojmi zgodnie
z § 8 ust. 1 Regulaminu Sklepu MED-LIFE w zw. z art. 556 Kodeksu Cywilnego)

Data dostawy: ________________________________________
Data wykrycia wady: ________________________________________
Przedmiot dostawy: ________________________________________
Imię i nazwisko: ________________________________________
ID Klienta: ________________________________________
Adres: ________________________________________
________________________________________
Rodzaj wady:
☐ fizyczna
☐ prawna
Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tego towaru: tak/nie*
Opis wady:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zakres żądania:
☐ nieodpłatna naprawa towaru
☐ nieodpłatna wymiana towaru na nowy
☐ obniżenie ceny towaru o ________słownie: ___________________________
☐ odstąpienie od umowy


__________________________ __________________________
Miejscowość, data Podpis Klienta

 

* - niepotrzebne skreślić